SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO

Ratamestarinkatu 9 C
00520 HELSINKI
FINLAND
Telefon.+358 9 478 500
Fax +358 9 4785 0100
E-post: keskus.tsto@sotainvalidit.fi
www.sotainvalidit.fi

 

Det nyaste numret av  tidningen Krigsinvaliden har utkommit som e-tidning. Den svenska bilagan är i slutet av tidningen, sidan 41.

- Ersättningar som beviljas efter krigsinvalidens död

 

Länk till tidningen (LEHTI)

 


                                                                                                           Januari 2009
                                                                                                                                            
KRIGSINVALIDERNAS BRÖDRAFÖRBUND
DISABLED WAR VETERANS ASSOCIATION OF FINLAND
VERBAND DER FINNISCHEN KRIEGSINVALIDEN
ASSOCIATION DES INVALIDES DE GUERRE DE FINLANDE

MEMBER OF THE WORLD VETERANS FEDERATION

 

GRUNDFAKTA OM KRIGSINVALIDERNA OCH KRIGSINVALIDERNAS BRÖDRAFÖRBUND

ORGANISATIONEN OCH MEDLEMSKÅREN
Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry. grundades 18.8.1940 för att utgöra en service-, brödra- och intresseorganisation för alla som skadats i kriget. Av de omkring 94 000 som i våra senaste krig fick bestående skador är nästan 6 000 i livet; deras ålder är nu i genomsnitt 90 år. Förbundet tar sig också an krigsinvalidernas makor och änkorna efter krigsinvalider. Under de närmaste åren kommer krigsinvalidernas led att glesna betydligt. Den årliga avgången är omkring 1 400. År 2015 beräknas det finnas ungefär 4 000 krigsinvalider kvar.

Krigsinvalidernas genomsnittliga invaliditetsgrad är omkring 30 procent. Till de svårast invalidiserade räknas invalider med 50-100 procents invaliditet. Deras antal är ca 1 500. Av krigsinvaliderna med den högsta invaliditetsprocenten (100 procent) lever nästan 100; till dem hör krigsblinda, dubbelamputerade, ryggmärgsskadade, vissa andra med multipla skador samt många lung-, hjärt- och reumaskadade. Krigets lidanden gör sig fortfarande starkt påminda i krigsinvalidernas liv.

VÅRD- OCH REHABILITERINGSINRÄTTNINGAR, SJUKHEM
Förbundet har ända sedan 1940-talet tillsammans med medlemsföreningarna grundat vård- och rehabiliteringsinrättningar. Verksamheten och de administrativa arrangemangen har tillrättalagts i takt med krigsinvalidernas förändrade behov. Krigsinvalidernas brödra- och sjukhem samt rehabiliteringssjukhusen har sammanlagt över 1 600 vårdplatser.

FÖRBUNDETS UPPGIFT
Till förbundets viktigaste uppgifter hör att utveckla den lagstadgade vården och ersättningsskyddet och att se till att informationsservicen för krigsinvaliderna fungerar. Den kommunalt anordnade öppna vården är avgiftsfri för krigsinvalider med minst 20 procents invaliditetsgrad. För långvarig avgiftsfri institutionell vård är invaliditetsgränsen 25 procent. Intervallvård av 20 procents krigsinvalider är dock avgiftsfri, om den ges t.ex. på Kauniala, Kyyhkylä och i krigsinvalidernas sjuk- och brödrahem för högst 10 veckor årligen; dessa 10 veckor kan ersättas med upp till 70 dagar dagvård i dagsjukhus. De nämnda procentgränserna behöver ytterligare sänkas så snabbt som möjligt. När krigsinvalidernas genomsnittsålder nu är 87 år, är målsättningen med förbundets hela verksamhet att äldreomsorgen för deras del tryggas.

Krigsinvalidavdelningarna kan ta in makor och änkor i en särskild medlemskategori. Personerna av detta slag är omkring 20 000. Av dem har över 14 000 anslutit sig som makamedlemmar. Utgångspunkten för detta makamedlemskap är behovet av intressebevakning för dessa personer, som ofta i decennier haft hand om omsorgen om en krigsinvalid. Det viktigaste stödet som medlemskapet kan ge makamedlemmarna är rådgivningen om deras lagstadgade rättigheter. Till förbundets centrala målsättningar hör att öka krigsinvalidernas makors och änkors möjligheter att få rehabilitering.

För närvarande satsar förbundet särskilt på att stödja krigsinvalidernas och deras makors och änkors förutsättningar att kunna reda sig i de egna hemmen, att arrangera hemhjälp och att utföra reparationer på bostäder som är i dåligt skick. Genom förbundets assistentprojekt får nästan 3 300 krigsinvalider, makor och änkor hjälp i det egna hemmet. Tjänsten omfattar hjälp med dagliga göromål i hemmet, gårds- och utomhusarbeten samt hjälp med uträttandet av olika ärenden. Den sociala interaktionen är en väsentlig del av assistenttjänstens innehåll. Som assistenter sysselsätts hela tiden över 300 långtidsarbetslösa personer.

Bankförbindelser:
Nordea 200138-440595,
IBAN: FI45 2001 3800 4405 95, BIC: NDEAFIHH

Sampo 800017-64703,
IBAN: FI25 8000 1700 0647 03, BIC: DABAFIHH 

Okobanken 572302-20450360,
IBAN: FI70 5723 0220 4503 60, BIC: OKOYFIHH

 

powered by eMedia